KABOD KABOD KABOD

ATAH ELOHIM AL KOL HAARETZ V’HAOLAM

Isaiah Seraphim.jpg

KABOD

KABOD

KABOD

KABOD, KABOD, KABOD

ADONAI ELOHIM TZ’VA’OT

ADONAI ELOHIM TZ’VA’OT

KABOD

KABOD

KABOD

ADONAI ELOHIM TZ’VA’OT

ASHER HAYAH

V’HOVEH

V’YAVO

ADONAI ELOHIM TZ’VA’OT

ASHER HAYAH

V’HOVEH

V’YAVO

Advertisements